Zakres budowlanych przeglądów okresowych.

Nieznajomością przepisów prawa nie można się przed sądem czy urzędem państwowym tłumaczyć ponieważ Dzienniki Ustaw są publikowane i ogólnodostępne. Tak więc każdy właściciel, zarządca czy inwestor powinien znać doskonale prawo budowlane, a co za tym idzie swoje obowiązki odnośnie przeglądów budowlanych.

Okresowe przeglądy półroczne dotyczą tylko obiektów wielkopowierzchniowych, ale już roczne czy przegląd pięcioletni obejmują wszystkie budowle, budynki czy instalacje narażone na szkodliwe wpływy warunków atmosferycznych lub niszczące działanie innych czynników występujących podczas ich użytkowania.

Co roku należy dokonywać przeglądów instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych, przewodów kominowych i instalacji wentylacyjnych oraz oddymowych

Co pięć lat dokonywany powinien być przegląd całkowitej przydatności obiektu do użytkowania, jego estetyki oraz braku zagrożeń w otoczeniu. Sprawdzana jest też instalacja elektryczna i odgromowa w zakresie stanu sprawności połączeń, zabezpieczeń oraz izolacji przewodów jak też uziemienia instalacji i aparatury.

Każdy przegląd budowlany powinien być zakończony protokołem budowlanego przeglądu okresowego, w którym zapisane są ustalenia, wyniki oraz wnioski z zaleceniami do realizacji w określony sposób oraz w wyznaczonym terminie.